Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Echilibrul între muncă și viață. Întrebări esențiale despre viață, la locul de muncă
  Adeseori, nu ne dăm seama cât de importantă este munca în viața noastră. Oamenii din România lucrează multe ore. Zece ore pe zi nu reprezintă excepţia. În aceste cazuri, oamenii petrec 30% din timpul lor la muncă, tot 30% pentru familie şi prieteni şi 40% din timp îl petrec dormind și călătorind. Şi includem aici și weekend-ul. Deci, eu cred că este foarte important să ne gândim la acele întrebări...
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Work-Life Balance. Life questions at work
  Often, we don’t realize how important our work is in our life. People in Romania make long working hours. Ten hours a day is no exception. In these cases, people spend 30% of their time on work, an equal 30% for family and friends and 40% is spend on sleeping and travelling. And this all includes the weekend. So, I think it is very relevant to think about those life questions.
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Bonuses!?
  Bonuses, in this article, I mean bonus in money, is meant to increase the motivation. And an increased motivation increases the performance. But is that really the case? When people receive a bonus, two variables are important: When you receive it and how much you receive.  And these variables are also connected with each other. Let’s have a closer look to these two variables.
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Bonusuri!?
  Bonusurile, în acest articol, înseamnă bonusuri în bani, care sunt menite să sporească motivația. Și o motivație sporită crește performanța. Dar chiar este cazul? Când oamenii primesc un bonus, două variabile sunt importante: CÂND îl primesc și CÂT primesc. Și aceste variabile sunt legate între ele. Haideți să aruncăm o privire mai atentă asupra acestor două variabile.
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Are women better leaders?
  Leadership is all about relationships. As a leader, you don’t need to ask if you have relationships with employees, the question is what the quality of the relationships are. And, also generally speaking, women are better in managing the relationships than men. Men are better in the content of the subject. Off course also very important, but in leadership less nowadays. And, also, research shows t...
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Sunt femeile lideri mai buni?
  Leadership-ul este în totalitate despre relații. În calitate de lider, nu este nevoie să te întrebi dacă relaționezi cu angajații, întrebarea ce se impune se referă la calitatea acestor relații. Și, în general vorbind, femeile sunt mai bune decât bărbații în gestionarea relațiilor. Bărbații sunt mai buni în ceea ce privește conținutul subiectului. De asemenea, un aspect foarte important, dar care ...
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Lideri vs Dictatori
  Cum putem recunoaşte stilul de conducere dictatorial? De fapt, acest lucru este destul de simplu de aflat. Un dictator nu pune întrebări. Pentru că un dictator nu este interesat de părerile celorlaltor oameni. Dictatorul se aşteaptă ca oamenii din echipa lui sau a ei să-l urmeze fără să pună întrebări și fără să pună la îndoială autoritatea lui sau a ei. Dictatorul nu permite greșeli. Dictatorii a...
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Leaders vs Dictators
  How do we recognize the dictatorial leadership style? Actually, this is quite simple to determine. A dictator doesn't ask questions. Because a dictator isn't interested in other people's opinions. The dictator expects that the people in his or her team are following without questions and without questioning his or her authority. The dictator doesn't allow mistakes. They expect a high performance w...
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Asertivitate vs Agresivitate la locul de muncă
  În companiile de succes, angajații asertivi şi liderii merg mână în mână. Shanon Anthony Bower descrie diferenţa dintre oamenii asertivi şi agresivi după cum urmează: ”Diferenţa esențială dintre a fi asertiv şi a fi agresiv constă în modul în care cuvintele și comportamentul nostru afectează drepturile şi starea de bine a celorlalți.” Puteți citi mai multe despre acest subiect în articolul publica...
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Assertiveness vs Agressiveness at work
  In successful companies, assertive employees and leaders go hand in hand. Shanon Anthony Bower describes the difference between assertive and aggressive people as follows: “The basic difference between assertive and being aggressive is how our words and behavior affect the rights and well-being of others”. You can read more on this subject in the article published in BIZ Magazine on 7th April, 201...
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Dragi femei, acceptați-vă slăbiciunile!!
  Când mi s-a cerut să scriu un articol special dedicat zilei de 8 Martie, am avut în minte câteva opțiuni. Aș putea să scriu despre un subiect la modă în lumea afacerilor: Diversitatea de gen. Dar aș prefera ca firmele să fie interesate mai mult de Diversitatea minții.
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Dear Women, embrace your weaknesses!!
  When I was asked to write an article special for the 8th of March, I had some options. I could write about a trending topic in business: Gender diversity. But I would like that firms are busier with the Diversity of the Mind.
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Cum afectează negativismul randamentul la locul de muncă
  După unul dintre seminariile mele, am rămas seara la o bere cu Dragoș, unul dintre manageri. Era clar pentru mine că lui Dragoș îi plăcea jobul lui. Vorbea entuziasmat despre companie și despre modul în care colaborează cu colegii. Fața lui s-a schimbat atunci când a început să vorbească despre echipa lui. Conducea o echipă de 12 oameni, toți simpatici și muncitori, mi-a mărturisit el, doar Liviu ...
 • How negativity affects work productivity. What does the manager when the employees say often ”No”
  During one of my workshops, I was drinking a beer in the evening with Dragoș, one of the managers.  It was clear for me that Dragos liked his job. He talked enthusiastic about the company and the way they worked together. His face changed when he started talking about his team. He was leading a team of 12 people, nice people and hard-working, he told me, only Liviu was a drama.
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Workaholicii și Crăciunul
  Probabil cunoașteți unele persoane pentru care ziua de odihnă nu vine niciodată. Există întotdeauna un e-mail de citit şi de răspuns, un apel telefonic "urgent" sau chiar o extra-vizită la birou în weekend. Ar putea fi vorba despre un workaholic (o persoană dependentă de muncă). Am găsit o zicală ce îl descrie foarte frumos pe un workaholic: ”Workaholic” este cel care, aflat pe pârtia de schi, vis...
 • Workaholics and Christmas time
  Probably you know some people for who the day of rest never comes. There is always an email to read and answer, an ‘urgent’ phone call or even an extra trip to the office in the weekend. It could be a workaholic. I found a saying what describes a workaholic very nicely: The workaholic is on the ski-slopes dreaming about being back at work, the hard worker is in the office dreaming about being on t...
 • Donald Trump against the yardstick of leadership
  The whole world is, more than other times, interested in the presidency of Donald Trump. It is clear that Donald Trump’s campaign was unconventional and the hardest and roughest since decades. Despite the scandals, rumors and opportunistic actions he won the elections, against all predictions. But especially his behavior adds question marks to the way he will lead the United States in the coming f...
 • Donald Trump împotriva standardului de leadership
  Lumea întreagă este, mai mult decât altă dată, interesată de președinția lui Donald Trump. Este clar că, campania lui Donald Trump a fost una neconvenţională, mai precis cea mai dificilă şi grobiană din ultimele decenii. In ciuda scandalurilor, zvonurilor şi acţiunilor oportuniste, el a câștigat alegerile, împotriva tuturor prezicerilor. Dar mai ales comportamentul lui ridică semne de întrebare le...
 • Leadership: the courage to be different!!
  Conforming and copying of the behavior of others leads often to strange and irrational behavior. And we see that often in the world of business. Copying or automatically doing what the competitor also is doing. Every existing player in the business is afraid to take a risk and take a deep dive. Most businesses have examples of this type of management but nobody remembers why they are doing it that...
 • Leadership: curajul de a fi diferit!!
  A te conforma și a copia comportamentul celorlalți, adesea, conduce la un comportament ciudat și irațional. Și observăm acest lucru destul de des în mediul de afaceri. Să copiezi și să faci în mod automat ceea ce competitorul, de asemenea, face. Fiecărui jucător existent în lumea afacerilor îi este frică să își asume riscul și să analizeze în profunzime. Majoritatea afacerilor reprezintă exemple d...
 • Women as leaders: Equivalent and different
  For a long time, the board-room was reserved for men. The 3 women allowed to come in the board-room was the secretary of the big boss, the lady who was serving the coffee and the cleaning lady. Maybe I am exaggerating a bit, but I think you can imagine many of these situations. And when women stepped up the ladder and got a higher position, they said often that they “had to perform twice as well t...
 • Femeile în calitate de Lideri: Echivalent și diferit
  Pentru o lungă perioadă de timp, sala de consiliu a fost rezervată numai barbatilor. Cele trei femei cărora li se permitea să intre în această sală erau: secretara șefului cel mare, doamna care servea cafeaua şi doamna care făcea curățenie. Poate că exagerez puțin, dar cred că vă puteţi imagina multe dintre aceste situaţii. Şi atunci când femeile au păşit pe scara profesională şi au obținut o pozi...
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

New blog articles detected.

 • Cum recunoaştem liderii buni din compania noastră?
  65% dintre oameni nu sunt mulțumiți cu munca lor și doar 13% sunt implicați în ceea ce fac. Acest lucru este cauzat de faptul că nu avem lideri buni în funcțiile lor. Dar cum putem recunoaște liderii buni? Acest articol a fost publicat în revista Biz în 22-09-2016.
 • How do we recognize good leaders in our company?
  65% of the people are dissatisfied with their work and only 13% is engaged. This often due to the fact that we don't have good leaders on their positions. But how can we recognize good leaders ? This article is published on 22-09-2016 in Biz magazine
Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Article

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.