Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • John was 55 years old and, within the last 10 years, he was leading the maintenance department. At that time, I was the HR-director. John was visiting me every week, asking when he could be pre-retired. He wanted to enjoy life and especially spending time with his grand-children. Unfortunately, I had to disappoint him every time. The pre-retirement was only for those employees whose job would disa...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • John avea 55 de ani, iar în ultimii 10 ani, condusese departamentul de mentenanță. La acea vreme, eu eram directorul de resurse umane. John mă vizita săptămânal, întrebându-mă când ar putea fi pensionat anticipat. Voia să se bucure de viață și, în mod special, să petreacă timpul cu nepoții săi. Din nefericire, trebuia să îl dezamăgesc de fiecare dată. Pensionarea anticipată era doar pentru acei an...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • Când văd că într-o echipă de management există discuții despre o decizie, sugerez de fiecare dată să se caute și o a treia posibilitate, care să nu fie o intersecție a celorlaltor două posibilități. Premisă: dacă oamenii nu sunt de acord cu aceste decizii, există o șansă reală ca cele două soluții să nu fie cele mai bune. Căutați și a treia alternativă. ​Puteți citi mai multe în articolul publicat...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • When I see that in a management team there is a discussion about a decision I suggest almost every time to look for a third possibility, that is not a merge of the other 2 possibilities. Background: if people are not agreeing on the decisions there is a realistic chance that both are not the best. Go to look for the alternative third. ​More about this in the published article on 28 February, 2017...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post

CEO's and intuition

 • A few years ago a research company tried to find out what made a CEO successful or not. They interviewed a lot of CEO’s, young matured and just retired. The outcomes from the matured and just retired top-leaders was a bit of a surprise. One of the questions in the questionnaire was: when you could do it over, what would you do differently? The outcome for the mature and just retired CEO’s was in 8...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • Cu câteva săptămâni în urmă, am primit un apel telefonic de la Dana. O cunosc pe Dana de câțiva ani. Ea a lucrat ca director de vânzări în Albania pentru o companie multinațională franceză. În 2015, ea a avut curajul să demisioneze și să i se alăture sorei ei, care avea la acea vreme o mică afacere. Sora Danei deținea o mică fabrică de încălțăminte în Tirana, capitala Albaniei. După câteva luni, D...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • A few weeks ago, I got a phone call from Dana. I know Dana for several years. She works as a sales manager in Albania for a French multi-national. In 2015, she took the brave step to dismiss and to help her sister with her at that time small business. The sister of Dana owned a small shoe-factory in Tirana, the capital of Albania. After a few months Dana took over the business and became the sole ...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • O clientă mi-a cerut să mă gândesc, împreună cu ea, la cum să procedeze și la ce ar însemna pentru compania ei implementarea ”Brandului de Angajator”. Coincidența (dacă aceasta există) a fost că, cu puțin timp înainte de solicitarea ei, am participat la prestigiosul seminar ”Brandul de Angajator” al lui Brett Minchington. Brett călătorește în toată lumea pentru a disemina ideile sale și importanța...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • A customer asked me to think together with her on what it would mean for her company to implement ‘Employer Branding’. The coincidence (if that exists) was that shortly before her request I attended a masterclass Employer Branding from Brett Minchington. Brett travels all over the world to spread the ideas and importance of Employer Branding. His definition of employer branding is: “The image of y...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • În cadrul activității mele de coach și consultant, întâlnesc o mulțime de oameni. Și ei îmi spun o mulțime de povești/istorii legate de munca și de viața lor personală. Și toate aceste povești/istorii m-au învățat un lucru important: Oamenii sunt foarte agili. Chiar şi atunci când viaţa nu este atât de ”dulce” pentru ei. Nu am întâlnit niciodată o persoană care să fi avut o viaţă perfectă. Întotde...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • During my work as coach and consultant, I meet a lot of people. And they tell me a lot of stories regarding their work and personal life. And all those stories taught me an important thing: People are very agile. Even when life is not so ‘sweet’ for them. I never met a person who had a perfect life. Always there were ups and downs and sometimes those downs were heavy. And most of them, when they l...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • When we are talking about bonuses, we immediately think of money. In a lot of companies, the bonus is used as a motivation tool. And, actually, we know for more than 40 years that the carrot (= bonus) and the stick method is not working as motivation, and, even more important, not in the benefit of the company. Actually, it works against when the bonus is not related to a good key performance indi...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • Când vorbim despre bonusuri, ne gândim automat la bani. În multe companii, bonusul este folosit ca și mijloc de motivare. Și, de fapt, știm că, de peste 40 de ani, metoda ”recompensă (=bonus) și pedeapsă” nu funcționează ca factor motivator și, mai important, nici măcar în beneficiul companiei. De fapt, funcționează chiar împotriva companiei atunci când bonusul nu este legat de un bun indicator-ch...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • Adeseori, nu ne dăm seama cât de importantă este munca în viața noastră. Oamenii din România lucrează multe ore. Zece ore pe zi nu reprezintă excepţia. În aceste cazuri, oamenii petrec 30% din timpul lor la muncă, tot 30% pentru familie şi prieteni şi 40% din timp îl petrec dormind și călătorind. Şi includem aici și weekend-ul. Deci, eu cred că este foarte important să ne gândim la acele întrebări...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • Often, we don’t realize how important our work is in our life. People in Romania make long working hours. Ten hours a day is no exception. In these cases, people spend 30% of their time on work, an equal 30% for family and friends and 40% is spend on sleeping and travelling. And this all includes the weekend. So, I think it is very relevant to think about those life questions.

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post

Bonuses!?

 • Bonuses, in this article, I mean bonus in money, is meant to increase the motivation. And an increased motivation increases the performance. But is that really the case? When people receive a bonus, two variables are important: When you receive it and how much you receive.  And these variables are also connected with each other. Let’s have a closer look to these two variables.

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post

Bonusuri!?

 • Bonusurile, în acest articol, înseamnă bonusuri în bani, care sunt menite să sporească motivația. Și o motivație sporită crește performanța. Dar chiar este cazul? Când oamenii primesc un bonus, două variabile sunt importante: CÂND îl primesc și CÂT primesc. Și aceste variabile sunt legate între ele. Haideți să aruncăm o privire mai atentă asupra acestor două variabile.

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • Leadership is all about relationships. As a leader, you don’t need to ask if you have relationships with employees, the question is what the quality of the relationships are. And, also generally speaking, women are better in managing the relationships than men. Men are better in the content of the subject. Off course also very important, but in leadership less nowadays. And, also, research shows t...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • Leadership-ul este în totalitate despre relații. În calitate de lider, nu este nevoie să te întrebi dacă relaționezi cu angajații, întrebarea ce se impune se referă la calitatea acestor relații. Și, în general vorbind, femeile sunt mai bune decât bărbații în gestionarea relațiilor. Bărbații sunt mai buni în ceea ce privește conținutul subiectului. De asemenea, un aspect foarte important, dar care ...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post

Lideri vs Dictatori

 • Cum putem recunoaşte stilul de conducere dictatorial? De fapt, acest lucru este destul de simplu de aflat. Un dictator nu pune întrebări. Pentru că un dictator nu este interesat de părerile celorlaltor oameni. Dictatorul se aşteaptă ca oamenii din echipa lui sau a ei să-l urmeze fără să pună întrebări și fără să pună la îndoială autoritatea lui sau a ei. Dictatorul nu permite greșeli. Dictatorii a...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post

Leaders vs Dictators

 • How do we recognize the dictatorial leadership style? Actually, this is quite simple to determine. A dictator doesn't ask questions. Because a dictator isn't interested in other people's opinions. The dictator expects that the people in his or her team are following without questions and without questioning his or her authority. The dictator doesn't allow mistakes. They expect a high performance w...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • În companiile de succes, angajații asertivi şi liderii merg mână în mână. Shanon Anthony Bower descrie diferenţa dintre oamenii asertivi şi agresivi după cum urmează: ”Diferenţa esențială dintre a fi asertiv şi a fi agresiv constă în modul în care cuvintele și comportamentul nostru afectează drepturile şi starea de bine a celorlalți.” Puteți citi mai multe despre acest subiect în articolul publica...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • In successful companies, assertive employees and leaders go hand in hand. Shanon Anthony Bower describes the difference between assertive and aggressive people as follows: “The basic difference between assertive and being aggressive is how our words and behavior affect the rights and well-being of others”. You can read more on this subject in the article published in BIZ Magazine on 7th April, 201...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • Când mi s-a cerut să scriu un articol special dedicat zilei de 8 Martie, am avut în minte câteva opțiuni. Aș putea să scriu despre un subiect la modă în lumea afacerilor: Diversitatea de gen. Dar aș prefera ca firmele să fie interesate mai mult de Diversitatea minții.

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post
 • When I was asked to write an article special for the 8th of March, I had some options. I could write about a trending topic in business: Gender diversity. But I would like that firms are busier with the Diversity of the Mind.

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post

New blog articles detected.

 • Cum afectează negativismul randamentul la locul de muncă

  După unul dintre seminariile mele, am rămas seara la o bere cu Dragoș, unul dintre manageri. Era clar pentru mine că lui Dragoș îi plăcea jobul lui. Vorbea entuziasmat despre companie și despre modul în care colaborează cu colegii. Fața lui s-a schimbat atunci când a început să vorbească despre echipa lui. Conducea o echipă de 12 oameni, toți simpatici și muncitori, mi-a mărturisit el, doar Liviu ...

 • How negativity affects work productivity. What does the manager when the employees say often ”No”

  During one of my workshops, I was drinking a beer in the evening with Dragoș, one of the managers.  It was clear for me that Dragos liked his job. He talked enthusiastic about the company and the way they worked together. His face changed when he started talking about his team. He was leading a team of 12 people, nice people and hard-working, he told me, only Liviu was a drama.

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post

New blog articles detected.

 • Workaholicii și Crăciunul

  Probabil cunoașteți unele persoane pentru care ziua de odihnă nu vine niciodată. Există întotdeauna un e-mail de citit şi de răspuns, un apel telefonic "urgent" sau chiar o extra-vizită la birou în weekend. Ar putea fi vorba despre un workaholic (o persoană dependentă de muncă). Am găsit o zicală ce îl descrie foarte frumos pe un workaholic: ”Workaholic” este cel care, aflat pe pârtia de schi, vis...

 • Workaholics and Christmas time

  Probably you know some people for who the day of rest never comes. There is always an email to read and answer, an ‘urgent’ phone call or even an extra trip to the office in the weekend. It could be a workaholic. I found a saying what describes a workaholic very nicely: The workaholic is on the ski-slopes dreaming about being back at work, the hard worker is in the office dreaming about being on t...

 • Donald Trump against the yardstick of leadership

  The whole world is, more than other times, interested in the presidency of Donald Trump. It is clear that Donald Trump’s campaign was unconventional and the hardest and roughest since decades. Despite the scandals, rumors and opportunistic actions he won the elections, against all predictions. But especially his behavior adds question marks to the way he will lead the United States in the coming f...

 • Donald Trump împotriva standardului de leadership

  Lumea întreagă este, mai mult decât altă dată, interesată de președinția lui Donald Trump. Este clar că, campania lui Donald Trump a fost una neconvenţională, mai precis cea mai dificilă şi grobiană din ultimele decenii. In ciuda scandalurilor, zvonurilor şi acţiunilor oportuniste, el a câștigat alegerile, împotriva tuturor prezicerilor. Dar mai ales comportamentul lui ridică semne de întrebare le...

 • Leadership: the courage to be different!!

  Conforming and copying of the behavior of others leads often to strange and irrational behavior. And we see that often in the world of business. Copying or automatically doing what the competitor also is doing. Every existing player in the business is afraid to take a risk and take a deep dive. Most businesses have examples of this type of management but nobody remembers why they are doing it that...

 • Leadership: curajul de a fi diferit!!

  A te conforma și a copia comportamentul celorlalți, adesea, conduce la un comportament ciudat și irațional. Și observăm acest lucru destul de des în mediul de afaceri. Să copiezi și să faci în mod automat ceea ce competitorul, de asemenea, face. Fiecărui jucător existent în lumea afacerilor îi este frică să își asume riscul și să analizeze în profunzime. Majoritatea afacerilor reprezintă exemple d...

 • Women as leaders: Equivalent and different

  For a long time, the board-room was reserved for men. The 3 women allowed to come in the board-room was the secretary of the big boss, the lady who was serving the coffee and the cleaning lady. Maybe I am exaggerating a bit, but I think you can imagine many of these situations. And when women stepped up the ladder and got a higher position, they said often that they “had to perform twice as well t...

 • Femeile în calitate de Lideri: Echivalent și diferit

  Pentru o lungă perioadă de timp, sala de consiliu a fost rezervată numai barbatilor. Cele trei femei cărora li se permitea să intre în această sală erau: secretara șefului cel mare, doamna care servea cafeaua şi doamna care făcea curățenie. Poate că exagerez puțin, dar cred că vă puteţi imagina multe dintre aceste situaţii. Şi atunci când femeile au păşit pe scara profesională şi au obținut o pozi...

Actinote International SRL
Actinote International SRL
Blog Post

New blog articles detected.

 • Cum recunoaştem liderii buni din compania noastră?

  65% dintre oameni nu sunt mulțumiți cu munca lor și doar 13% sunt implicați în ceea ce fac. Acest lucru este cauzat de faptul că nu avem lideri buni în funcțiile lor. Dar cum putem recunoaște liderii buni? Acest articol a fost publicat în revista Biz în 22-09-2016.

 • How do we recognize good leaders in our company?

  65% of the people are dissatisfied with their work and only 13% is engaged. This often due to the fact that we don't have good leaders on their positions. But how can we recognize good leaders ? This article is published on 22-09-2016 in Biz magazine

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.