AGENCIA GIRONA 1940, SLU

AGENCIA GIRONA 1940, SLU

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 day ago

New blog articles detected

 • COM HA D’ACTUAR L’EMPRESARI OCUPADOR DAVANT D’UN ACCIDENT DE TREBALL?

  L’empresari ha de conèixer quins supòsits es consideren accidents de treball, i els procediments que s’han de seguir en cas d’un accident laboral, ajudant ràpidament i eficaç a l’accidentat i garantir la salut dels treballadors, evitant els riscos inherents a cada lloc de treball, a l’efecte d’una Inspecció de Treball. Li recordem que tot empresari o ocupador i treballador ha de conèixer quins sup...

AGENCIA GIRONA 1940, SLU

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 week ago

New blog articles detected

 • EN QUÈ CONSISTEIX UN ACTE DE CONCILIACIÓ LABORAL PER A LES EMPRESES I EMPLEATS?

  Abans d’iniciar un procés judicial, l’empleat i l’empresa poden arribar a un acord en l’acte de conciliació laboral. Aquest procediment és obligatori en les reclamacions més habituals, quan el treballador no està conforme amb l’acomiadament o quan se li deuen salaris. Li expliquem el que ha de saber sobre aquest tema. Li recordem que per iniciar un procés de conciliació laboral en el SMAC és neces...

AGENCIA GIRONA 1940, SLU

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 week ago

New blog articles detected

 • ES PODEN ESTABLIR TERMINIS DE PAGAMENT EN LES OPERACIONS COMERCIALS ENTRE EMPRESES SUPERIORS A 60 DIES?

  El Tribunal Suprem ha declarat “nul·les de ple dret”, les clàusules contractuals que estableixin un termini superior a 60 dies per al pagament de factures en operacions comercials. Li recordem que la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix que el termini de pagament que ha de complir el deutor, si no ha...

AGENCIA GIRONA 1940, SLU

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 week ago

New blog articles detected

 • EN QUÈ CONSISTEIX LA REDUCCIÓ I AUGMENT DE CAPITAL SIMULTANIS PER A LES EMPRESES?

  L’operació de reducció i augment de capital simultani, coneguda com a “operació acordió”, pot ser un instrument molt útil per a les societats que acumulin pèrdues i que es vulguin sanejar. La Llei de societats de capital, estableix que l’acord de reducció del capital social a zero o per sota de la xifra mínima legal solament es podrà adoptar quan simultàniament s’acordi la transformació de la soci...

AGENCIA GIRONA 1940, SLU

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 week ago

New blog articles detected

 • QUINES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS GARANTEIX EL FOGASA?

  El Fons de Garantia Salarial (FOGASA) garanteix als treballadors la percepció de salaris, així com les indemnitzacions per acomiadament o extinció de la relació laboral, pendents de pagament a causa d’insolvència o procediment concursal de l’empresari.   Li recordem que el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) és un organisme públic que intervé quan l’empresari es declara insolvent o en concurs de cr...

AGENCIA GIRONA 1940, SLU

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 week ago

New blog articles detected

 • QUINES SÓN LES CAUSES DE DISSOLUCIÓ D’UNA SOCIETAT O D’UNA EMPRESA?

  La dissolució d’una societat o d’una empresa és una situació complexa, que s’ha d’analitzar i estudiar amb cura i saber que existeixen unes causes que permeten que la societat es pugui dissoldre. No es pot abordar de qualsevol forma sinó que ha d’esdevenir una causa legítima per a la seva dissolució, un acord de la junta general o una resolució judicial.   L’extinció d’una societat és el procés mi...

AGENCIA GIRONA 1940, SLU

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 week ago

New blog articles detected

 • MAJORIES EN LES JUNTES GENERALS DE LES SOCIETATS LIMITADES

  L’adopció vàlida d’acords per la junta general d’una societat exigeix sempre majoria. Ara bé les majories són diferents segons el tipus d’acord a adoptar, i a més, no n’hi ha prou amb una majoria de vots dels socis assistents a la junta, sinó que es necessita una majoria del capital social a favor de l’acord. A continuació l’hi expliquem. D’acord amb la Llei de societats de capital, l’adopció vàli...

AGENCIA GIRONA 1940, SLU

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 week ago

New blog articles detected

 • MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

  Fins al 30 d’abril pot modificar la base de cotització com a autònom i sol·licitar la devolució de cotitzacions si hi ha hagut pluriactivitat Dins de certs límits, els treballadors autònoms poden decidir la quantia per la qual cotitzen. Si pensa canviar la seva cotització té fins al pròxim 30 d’abril de 2017 (amb efectes de l’1 de juliol) per fer-ho. A més, si durant l’any 2016 ha estat cotitzant ...

AGENCIA GIRONA 1940, SLU

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 week ago

New blog articles detected

 • REGISTRE DE LA JORNADA DIARIA DE TOTA LA PLANTILLA.

    EL TRIBUNAL SUPREM HA ESTABLERT QUE LES EMPRESES NO ESTAN OBLIGADES A PORTAR UN REGISTRE DE LA JORNADA DIARIA DE TOTA LA PLANTILLA. Els informem que el Ple de la Sala del Social del Tribunal Suprem, en Sentència del proppassat 23/03/2017, la qual fa pocs dies s’ha donat a conèixer, ha establert que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per...

AGENCIA GIRONA 1940, SLU

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • S’APROVA LA PUJADA DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) I DE LES BASES MÀXIMES DE COTITZACIÓ

  En el BOE del dia 3 de desembre s’ha publicat el Reial decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria social. La norma recull quin serà finalment l’increment que experimentarà el salari mínim interprofessional (SMI) per al proper any 2017, i l’actualització del topall màxim i de les bases màximes de cotització en el Sistema de Seguretat Social i als increments ...

 • CONEIX ELS LÍMITS DEL TREBALL NOCTURN?

  Els treballadors nocturns no poden tenir jornades de més de 8 hores de mitjana, prenent com a referència un període de 15 dies. A més no poden fer hores extra. Alguns convenis col·lectius amplien el període de referència, però sempre amb una jornada diària mitjana de 8 hores. A més, des del 31 de juliol de 2016 quan els treballadors nocturns realitzen treballs amb riscos especials o tensions físiq...

 • CANVIS EN LA TRIBUTACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE DRETS DE SUBSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 2017

  Tingui present que la Llei de reforma de l’IRPF, i amb efectes des de l’1 de gener de 2017, ha modificat la norma per establir que l’import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents dels valors cotitzats (societats cotitzades en borsa) tindrà la qualificació fiscal de guany patrimonial pel transmitent en el període impositiu en què es realitzi la transmissió. En algunes ocasio...

 • L’EXTINCIÓ DEL PERMÍS DE TREBALL PER A UN ESTRANGER NO JUSTIFICA EL SEU ACOMIADAMENT

  Els treballadors estrangers han de gaudir de la mateixa protecció que els nacionals, encara en el cas que la seva situació dins del país acabi convertint-se en irregular en vèncer-los el seu permís de residència i de treball. Així ho ha establert el Tribunal Suprem en la seva sentència del 16-11-2016, i que a partir d’ara senta jurisprudència per a tots els jutges d’Espanya els qui hauran d’aplica...

 • COM TRIBUTEN EN L’IRPF LES QUANTITATS PERCEBUDES PER LA DEVOLUCIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL

  D’acord amb el Reial decret-llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, aprovat recentment pel Govern i en vigor des del 21 de gener de 2017, la devolució de les quantitats prèviament satisfetes de les clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs derivada d’acords signats amb les entitats financeres o del compliment de sentències o laudes arbit...

 • RECLAMAR ALS BANCS LA DEVOLUCIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL INDEGUDES

  Des del 21 de gener de 2017, i després de l’aprovació pel Govern del Reial decret-llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, els afectats ja compten amb una via extrajudicial per resoldre, de forma senzilla, ràpida i gratuïta, les seves reclamacions derivades de les últimes sentències judicials, com la del 21 de desembre de 2016 del Tribunal de Justíci...

 • ACLARIMENTS D’HISENDA SOBRE ELS AJORNAMENTS DE L’IVA, IRPF I SOCIETATS

  A causa de l’impacte que ha produït la mesura d’eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinats deutes tributaris (com l’IVA), l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) ha publicat una nota a la seva pàgina web amb data del 13-01-2017 en la qual suavitza les condicions d’aquests ajornaments. Així, en relació amb l’IVA s’aclareix que si el deute és infe...

 • SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PEL 2017

  En data 31 de desembre de 2016 s’ha publicat en el BOE el Reial decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) que regirà a partir de l’1 de gener de 2017 que queda establert en 23,59 euros/dia o 707,70 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. En compliment del mandat al Govern per fixar anualment el salari mínim interprofess...

 • DES DE L’1 DE GENER DE 2017 HA ENTRAT EN VIGOR L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A QUATRE SETMANES ININTERROMPUDES

  Després de diverses pròrrogues, a partir del dia 1 de gener de 2017, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant quatre setmanes ininterrompudes (un mes), ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.   Li recordem que la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat ...

 • LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA: AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

  No poden ser objecte d’ajornament o fraccionament, a partir de l’1 de gener de 2017, els següents deutes tributaris: Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte. (Mod. 111, 115, 123 – Retencions treballadors, professionals, arrendament d’immobles, capital mobiliari, préstecs…). Les derivades de tributs que hagin de ser le...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in