SYMPHONY COMMUNICATION
SYMPHONY COMMUNICATION
YouTube Video
  • บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ One Day with CEO ช่อง News1 เกี่ยวกับภาพรวมและธุรกิจการบริการของบริษัท พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ในการดำเนินการธุรกิจในปัจจุบันเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมต่อไปในอนาคต

SYMPHONY COMMUNICATION
SYMPHONY COMMUNICATION
YouTube Video
  • บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ One Day with CEO ช่อง News1 เกี่ยวกับภาพรวมและธุรกิจการบริการของบริษัท พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ในการดำเนินการธุรกิจในปัจจุบันเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมต่อไปในอนาคต

SYMPHONY COMMUNICATION
SYMPHONY COMMUNICATION
YouTube Video
SYMPHONY COMMUNICATION
SYMPHONY COMMUNICATION
YouTube Video
  • Exclusive Interview คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการดำเนินโครงการ MCT Submarine Cable โดยมีความร่วมมือจาก 3 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา และมาเลเซีย ผ่านทางรายการ Cyber City ทางช่อง 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 10.20 - 10.50 น.

SYMPHONY COMMUNICATION
SYMPHONY COMMUNICATION
YouTube Video
  • บทสัมภาษณ์คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ และคุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในรายการ Hard Topic ทางช่อง Money Channel เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558

SYMPHONY COMMUNICATION
SYMPHONY COMMUNICATION
YouTube Video
  • Exclusive Interview คุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสารสนเทศ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการบริการต่างๆ ของบริษัท และทิศทางการบริหารงาน ผ่านทางรายการ Cyber City ทางช่อง 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.20 - 10.50 น.

SYMPHONY COMMUNICATION
SYMPHONY COMMUNICATION
YouTube Video

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.